هم_غزه_هم_لبنان (۹ تصویر)

:waving_black_flag: :triangular_flag_on_post:  #شهید_سلیمانی...
۲

:waving_black_flag: :triangular_flag_on_post: #شهید_سلیمانی...

:waving_black_flag: :triangular_flag_on_post:  #شهید_سلیمانی...

:waving_black_flag: :triangular_flag_on_post: #شهید_سلیمانی...

:waving_black_flag::triangular_flag_on_post: #شهید_سلیمانی.....
۱

:waving_black_flag::triangular_flag_on_post: #شهید_سلیمانی.....

:triangular_flag_on_post: #شهید_سلیمانی.. قهرمانی که ثابت کر...

:triangular_flag_on_post: #شهید_سلیمانی.. قهرمانی که ثابت کر...

:large_red_circle: #اسرائیل در #لبنان، #عراق، #سوریه، #خلیج_...

:large_red_circle: #اسرائیل در #لبنان، #عراق، #سوریه، #خلیج_...

:anger_symbol:شهید محمودرضا بیضائی:برای من میدانِ انقلاب تهر...
۱

:anger_symbol:شهید محمودرضا بیضائی:برای من میدانِ انقلاب تهر...