هم_راه (۱ تصویر)

با یکی باش عاشق دیوونه بازیات باشه نه یه آدم مزخرفی که هی به...
۱

با یکی باش عاشق دیوونه بازیات باشه نه یه آدم مزخرفی که هی به...