هموروئید (۲ تصویر)

:down-pointing_red_triangle:زگیل های مقعدی :‌‌:small_blue_di...

:down-pointing_red_triangle:زگیل های مقعدی :‌‌:small_blue_di...

علل بوجودآمدن بواسیر و همورئید .:small_orange_diamond:نشستن ...

علل بوجودآمدن بواسیر و همورئید .:small_orange_diamond:نشستن ...