هلن_کلر (۳۰ تصویر)

گرامی ترین و زیباترین چیزها در جهاننه دیده می‌شوندو نه حتی ل...
۴

گرامی ترین و زیباترین چیزها در جهاننه دیده می‌شوندو نه حتی ل...

گرامی ترین و زیباترین چیزها در جهاننه دیده می‌شوندو نه حتی ل...
۶

گرامی ترین و زیباترین چیزها در جهاننه دیده می‌شوندو نه حتی ل...

گرامی‌ترین و زیباترین چیزهادر جهان نه دیده می‌شوند و نه حتی ...

گرامی‌ترین و زیباترین چیزهادر جهان نه دیده می‌شوند و نه حتی ...

از چشم‌هایتان طوری استفاده کنید که گویی فردا دچار نابینایی خ...
۴

از چشم‌هایتان طوری استفاده کنید که گویی فردا دچار نابینایی خ...

💎برای کشتن یک پرنده، یک قیچی کافیست. لازم نیست که آن را در ق...
۱

💎برای کشتن یک پرنده، یک قیچی کافیست. لازم نیست که آن را در ق...

من که نابینا هستم، شما بینایان را پند می‌دهم:از چشمان خود آن...
۳

من که نابینا هستم، شما بینایان را پند می‌دهم:از چشمان خود آن...

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود، دری دیگر باز ...

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود، دری دیگر باز ...

گرامی‌ترین و زیباترین چیزهادر جهان نه دیده میشوند و نه حتی ل...

گرامی‌ترین و زیباترین چیزهادر جهان نه دیده میشوند و نه حتی ل...

‌چه زیباست؛بی قیدوشرط عشق بورزیمبی قصدوغرض حرف بزنیمبی دلیل ...

‌چه زیباست؛بی قیدوشرط عشق بورزیمبی قصدوغرض حرف بزنیمبی دلیل ...

💫عجیب است که مردم چقدر برای مبارزه با شیطان تلاش می‌کنند،اگر...
۱

💫عجیب است که مردم چقدر برای مبارزه با شیطان تلاش می‌کنند،اگر...

عجیب است که مردم چقدر برای مبارزه با شیطان تلاش می‌کنند،اگر ...
۲

عجیب است که مردم چقدر برای مبارزه با شیطان تلاش می‌کنند،اگر ...

‍عجیب است که مردم چقدر برای مبارزه با شیطان تلاش می‌کنند...ا...

‍عجیب است که مردم چقدر برای مبارزه با شیطان تلاش می‌کنند...ا...

جالبه که مردم این همه وقت رو صرف جنگیدن با شیطان میکنن،اگه ه...

جالبه که مردم این همه وقت رو صرف جنگیدن با شیطان میکنن،اگه ه...

عجیب است که مردمچقدربرای مبارزه باشیطانتلاش میکنند.اگر همین ...
۲

عجیب است که مردمچقدربرای مبارزه باشیطانتلاش میکنند.اگر همین ...