هفتم_آبان (۱۷ تصویر)

ناموس فروشی پهلوی

ناموس فروشی پهلوی

وطن فروشی رضا شاه خائن

وطن فروشی رضا شاه خائن

وطن فروشی رضا شاه خائن

وطن فروشی رضا شاه خائن

جواب به یک شبهه

جواب به یک شبهه

تاریخ سازی

تاریخ سازی

چی بودیم چی شدیم
۵

چی بودیم چی شدیم

کوروش کجا دفن شده
۳

کوروش کجا دفن شده

۷ آبان
۱

۷ آبان

عدم وجود مستندات
۲

عدم وجود مستندات

پیکر کوروش
۲۵

پیکر کوروش

#ضعف #شاه در برابر #زنان #قداست_زدایی_پهلوی  #قضاوت_با_خودتو...
۱

#ضعف #شاه در برابر #زنان #قداست_زدایی_پهلوی #قضاوت_با_خودتو...

#قداست_زدایی_پهلوی #قضاوت_با_خودتون #پهلوی #مزدور #رضا_شاه #...

#قداست_زدایی_پهلوی #قضاوت_با_خودتون #پهلوی #مزدور #رضا_شاه #...

مرا ز هر دو جهان "حضرت #تو" مقصود است #سلمان_ساوجیسه شنبه #ه...
۹

مرا ز هر دو جهان "حضرت #تو" مقصود است #سلمان_ساوجیسه شنبه #ه...

:down-pointing_red_triangle: #تناقضات_روغنفکری، این قسمت: 7 ...
۲

:down-pointing_red_triangle: #تناقضات_روغنفکری، این قسمت: 7 ...

.کوروش پاشو ببین کشور تو راه مهیبیهپاشو بنگر که ملت توی خواب...

.کوروش پاشو ببین کشور تو راه مهیبیهپاشو بنگر که ملت توی خواب...

ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارمتو را ای کهن بوم و بر دوست دارمت...
۴۵

ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارمتو را ای کهن بوم و بر دوست دارمت...

چرا #روز_کوروش_بزرگ ثبت جهانی نیست:exclamation_question_mark...
۴

چرا #روز_کوروش_بزرگ ثبت جهانی نیست:exclamation_question_mark...