هر_چند_از_حرفام_سر_در_نمیارن (۱ تصویر)

#کپشن_خوانده_شود#من_همیشه_اینو_به_دوستام_میگم#همیشه_خودت_باش...
۲۱

#کپشن_خوانده_شود#من_همیشه_اینو_به_دوستام_میگم#همیشه_خودت_باش...