هجر (۱۱ تصویر)

🥀⃟♡ #senhora 🥀⃟♡ #شب‌هایِ #هجر را چه دراز آفریده‌اند... #صائ...

🥀⃟♡ #senhora 🥀⃟♡ #شب‌هایِ #هجر را چه دراز آفریده‌اند... #صائ...

┈┈•✾🌿🌺🌿✾🌿🌺🌿✾🌿🌺🌿•✾🌿🌺🌿✾•┈┈💓 #حافظ_شیرازی🌺هزار #دشمن_م ار می‌کن...

┈┈•✾🌿🌺🌿✾🌿🌺🌿✾🌿🌺🌿•✾🌿🌺🌿✾•┈┈💓 #حافظ_شیرازی🌺هزار #دشمن_م ار می‌کن...

#انتظار_فرج_از_نیمه_خرداد_کشماز غم #دوست در این میکده  فریاد...

#انتظار_فرج_از_نیمه_خرداد_کشماز غم #دوست در این میکده فریاد...

از هجر ، شکوه با در و دیوار می ‌کنمچون داغ ‌دیده ‌ای که کند ...
۳

از هجر ، شکوه با در و دیوار می ‌کنمچون داغ ‌دیده ‌ای که کند ...

#گریه میخواهد دلم از #هجر بی پایان دوستهر نفس تکرار عشق بی ف...
۱

#گریه میخواهد دلم از #هجر بی پایان دوستهر نفس تکرار عشق بی ف...

#هراس#سخن ، از #دل نمی گویم از این #گفتار می ترسم#هراسانم زخ...
۱

#هراس#سخن ، از #دل نمی گویم از این #گفتار می ترسم#هراسانم زخ...

روزه ی #هجر تو ای #یار مرا خواهد کشتشربتی از #لب لعلت تو #مر...
عکس بلند
۱

روزه ی #هجر تو ای #یار مرا خواهد کشتشربتی از #لب لعلت تو #مر...

#مرا #امید #وصال #تو #زنده می داردو گر نه هر #دمم از #هجر تو...
۱

#مرا #امید #وصال #تو #زنده می داردو گر نه هر #دمم از #هجر تو...

در وادی# انتظار #زمان را بنگر که چگونه از #هجر تو همچون #شمع...
۱

در وادی# انتظار #زمان را بنگر که چگونه از #هجر تو همچون #شمع...

ثلث ماه رمضان بےتو سپر شد آقا#عمر ما بود ڪہ دور از تو هدر شد...

ثلث ماه رمضان بےتو سپر شد آقا#عمر ما بود ڪہ دور از تو هدر شد...

#یاصاحب-الزمان آقا#عاشقی دردسری بود نمیدانستیمحاصلش خون جگری...
۴

#یاصاحب-الزمان آقا#عاشقی دردسری بود نمیدانستیمحاصلش خون جگری...

digikala