نیوتون (۹ تصویر)

قانون اول #نیوتون میگه... جسم حالت سڪون یا حرکت یکنواخت روی ...

قانون اول #نیوتون میگه... جسم حالت سڪون یا حرکت یکنواخت روی ...

#نیوتون در مورد دین بیشتر از ریاضیات مطلب نوشت.گفته میشود بز...
۲

#نیوتون در مورد دین بیشتر از ریاضیات مطلب نوشت.گفته میشود بز...

گاه لازم است که انسان دیدگان خود راببندد ، زیرا اغلب خود را ...

گاه لازم است که انسان دیدگان خود راببندد ، زیرا اغلب خود را ...

#نیوتون

#نیوتون

امروز 22 اکتبر روز جهانی لکنت زبان است #رابرتز #داروین #نیوت...

امروز 22 اکتبر روز جهانی لکنت زبان است #رابرتز #داروین #نیوت...

#مــادرم_فـرشــــــتــه_است ..ولی …#هیچوقت ندیدم #پرواز کند ...

#مــادرم_فـرشــــــتــه_است ..ولی …#هیچوقت ندیدم #پرواز کند ...