نیماجم (۱ تصویر)

خدایا آسمانت متری چند؟ ؟دیگر زمینت بوی زندگی نمیدهد.... #حسی...

خدایا آسمانت متری چند؟ ؟دیگر زمینت بوی زندگی نمیدهد.... #حسی...