نیزه_شکسته_ها (۱ تصویر)

‍ #دلنوشته_همسر_شهید:down-pointing_red_triangle:نمیدانم خبر ...
۲۱

‍ #دلنوشته_همسر_شهید:down-pointing_red_triangle:نمیدانم خبر ...