نیایش_آرام_بخش_دلها (۱ تصویر)

*#نیایش_آرام_بخش_دلها**ای آنکه گرهِ کارهای فرو بسته به سر ان...

*#نیایش_آرام_بخش_دلها**ای آنکه گرهِ کارهای فرو بسته به سر ان...