نگاش (۹ تصویر)

زندگی من: #چشاش #نگاش #خنده_هاش #عکساش #نفصاش💕 #فقط_فرج #یا_...
۳

زندگی من: #چشاش #نگاش #خنده_هاش #عکساش #نفصاش💕 #فقط_فرج #یا_...

⁦:heavy_black_heart:️⁩⁦:heavy_black_heart:️⁩⁦:heavy_black_he...

⁦:heavy_black_heart:️⁩⁦:heavy_black_heart:️⁩⁦:heavy_black_he...

:revolving_hearts: وقتی کنارشی #متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و...

:revolving_hearts: وقتی کنارشی #متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و...

:revolving_hearts: وقتی کنارشی #متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و...

:revolving_hearts: وقتی کنارشی #متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و...

.وقتی کنارشی #متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و خنده هاش #نمیشی ....

.وقتی کنارشی #متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و خنده هاش #نمیشی ....

.#عشق ینی بغلش کنے:man_and_woman_holding_hands::crown:عصبیش ...
۳

.#عشق ینی بغلش کنے:man_and_woman_holding_hands::crown:عصبیش ...

عشق یعنی: طوری #نگاش کنی که انگار ادم قحطه!|
۱

عشق یعنی: طوری #نگاش کنی که انگار ادم قحطه!|

.#عشق ینی بغلش کنے:man_and_woman_holding_hands::crown:عصبیش ...
۱

.#عشق ینی بغلش کنے:man_and_woman_holding_hands::crown:عصبیش ...

میگن هر وقت #دلت برا کسی #تنگ شد#نگاش کننبود ...؟؟#صداش کننش...
۷

میگن هر وقت #دلت برا کسی #تنگ شد#نگاش کننبود ...؟؟#صداش کننش...