نگات (۱۱ تصویر)

مگه میشه از #نگات ❣دل برید و خسته شد ❣#تو خود عشقی و ❣عشق کم...

مگه میشه از #نگات ❣دل برید و خسته شد ❣#تو خود عشقی و ❣عشق کم...

#خوابی؟دلم #می خواد آروم #خوابیده باشی#بی ترس#بی دلهره# بی د...
۲

#خوابی؟دلم #می خواد آروم #خوابیده باشی#بی ترس#بی دلهره# بی د...

منو ببین محو #نگات:eyes: شدم:victory_hand:باره:smiling_cat_f...

منو ببین محو #نگات:eyes: شدم:victory_hand:باره:smiling_cat_f...

:girl::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2:چــــــــــرا این...
۲

:girl::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2:چــــــــــرا این...

آهاےعشقم:kiss_mark:من #حسود نیستم:happy_person_raising_one_h...

آهاےعشقم:kiss_mark:من #حسود نیستم:happy_person_raising_one_h...

#L:girl::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2:چــــــــــرا ا...

#L:girl::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2:چــــــــــرا ا...

:revolving_hearts: وقتی کنارشی #متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و...

:revolving_hearts: وقتی کنارشی #متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و...

:revolving_hearts: وقتی کنارشی #متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و...

:revolving_hearts: وقتی کنارشی #متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و...

ﻭﻗﺘﯽ میگه:ﺭﮊﺕ ﭘﺮﺭﻧﮕﻪ،ﻭﻗﺘﯽ ﺷﺎﻟﺘﻮ میکشه ﺟﻠﻮ ،ﻭﻗﺘﯽ میگه:یقت ﺑﺎﺯ...
۳

ﻭﻗﺘﯽ میگه:ﺭﮊﺕ ﭘﺮﺭﻧﮕﻪ،ﻭﻗﺘﯽ ﺷﺎﻟﺘﻮ میکشه ﺟﻠﻮ ،ﻭﻗﺘﯽ میگه:یقت ﺑﺎﺯ...

.وقتی کنارشی #متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و خنده هاش #نمیشی ....

.وقتی کنارشی #متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و خنده هاش #نمیشی ....

#عاشقانه #پاشاییسرت رو برنگردوندی ببینی داره #دنیا سرم #آوار...
۱۰

#عاشقانه #پاشاییسرت رو برنگردوندی ببینی داره #دنیا سرم #آوار...