نویسه_های_ادبی (۲ تصویر)

دلم می خواهد جمعه را در گوشه ی دنج یک کافه،باتوِ ساده گم شوم...

دلم می خواهد جمعه را در گوشه ی دنج یک کافه،باتوِ ساده گم شوم...

هر روز که می گذرد بیشتر قدر هر تار موی سیاهی که هنوز روی سرم...

هر روز که می گذرد بیشتر قدر هر تار موی سیاهی که هنوز روی سرم...