نه_به_سگ_پرستی (۲ تصویر)

بعضیا کمپین زده بودن با عنوان"من سگ هستم"برای حمایت از سگها ...
۱۰

بعضیا کمپین زده بودن با عنوان"من سگ هستم"برای حمایت از سگها ...