نه_به_زندان (۴ تصویر)

زمانی که مردم از دولت خود بترسند ظلم و ستم حاکم است، زمانی ک...
۱۲

زمانی که مردم از دولت خود بترسند ظلم و ستم حاکم است، زمانی ک...

نه برنمی گردیم #ما_اول_راهیم تا پای آزادی هم #رنگو_هم_راهیمن...
۱۱

نه برنمی گردیم #ما_اول_راهیم تا پای آزادی هم #رنگو_هم_راهیمن...

#تا_1400_با_روحانی#دولت_تدبیر_و_امید #اصلاح_طلبان #دکتر_حسن_...
۲۷

#تا_1400_با_روحانی#دولت_تدبیر_و_امید #اصلاح_طلبان #دکتر_حسن_...

#رای_من_به_روحانی #نه_به_افراط #نه_به_زندان #نه_به_دروغ#نه_ب...
۱۷

#رای_من_به_روحانی #نه_به_افراط #نه_به_زندان #نه_به_دروغ#نه_ب...