نمیدانستم (۱ تصویر)

#نمیدانستم #که #دوست #داشتنت #تنهای #میاورد #وتو #انقدر #نام...

#نمیدانستم #که #دوست #داشتنت #تنهای #میاورد #وتو #انقدر #نام...