نماز_صبح_و_ظهر (۱ تصویر)

#ختم_صلوات#حضرت_امام_صادق_ع : هر کس بعد از #نماز_صبح_و_ظهر ب...

#ختم_صلوات#حضرت_امام_صادق_ع : هر کس بعد از #نماز_صبح_و_ظهر ب...