نفـــر (۲ تصویر)

وقتـــی دو #نفـــر از هـــم جـــدا میشـــن ....دیگه نمیتونن ...
۳

وقتـــی دو #نفـــر از هـــم جـــدا میشـــن ....دیگه نمیتونن ...

.یه #نفـــر هســ که... باید باشــــــه تا باشــــم :dizzy_sy...
۲

.یه #نفـــر هســ که... باید باشــــــه تا باشــــم :dizzy_sy...