نظام_پارلمانی (۳ تصویر)

پاسخ #رهبر_انقلاب به یکی از #دانشجویان درباره نسبت مشکلات کش...

پاسخ #رهبر_انقلاب به یکی از #دانشجویان درباره نسبت مشکلات کش...

عده‌ای از نمایندگان می‌خواهند در نامه‌ای به رهبر انقلاب تقاض...

عده‌ای از نمایندگان می‌خواهند در نامه‌ای به رهبر انقلاب تقاض...

آیا هدف از تقاضای عده ای از نمایندگان از رهبری برای تغییر قا...
۱۱

آیا هدف از تقاضای عده ای از نمایندگان از رهبری برای تغییر قا...