نسلِ (۵ تصویر)

:dizzy_symbol::maple_leaf:  مشکلِ #نسلِ مااز حرف نزدن ها و ت...

:dizzy_symbol::maple_leaf: مشکلِ #نسلِ مااز حرف نزدن ها و ت...

#نسلِ ما با واژه "حسرت" بیشتر از هر واژه ی دیگری آشنایی دارد...
۵

#نسلِ ما با واژه "حسرت" بیشتر از هر واژه ی دیگری آشنایی دارد...

#نسلِ ما با واژه "حسرت" بیشتر از هر واژه ی دیگری آشنایی دارد...
۳

#نسلِ ما با واژه "حسرت" بیشتر از هر واژه ی دیگری آشنایی دارد...

این #نسلِ ما بدجور ، پایش مانده در گِل...با لایک #عاشق میشود...
۱۰

این #نسلِ ما بدجور ، پایش مانده در گِل...با لایک #عاشق میشود...

digikala