نسرین (۲۹۷ تصویر)

عید ما آن روزی است که در مغزهای انباشته از لجنزار مذهب و سنت...

عید ما آن روزی است که در مغزهای انباشته از لجنزار مذهب و سنت...

سوگند به کوه طور و سوگند به کتابی که در طوماری سرگشاده نوشته...

سوگند به کوه طور و سوگند به کتابی که در طوماری سرگشاده نوشته...

یلدا یعنی تو....قرمزیِ لبانت، سرخی انارهاست....شیرینیِ زبانت...
۱۱

یلدا یعنی تو....قرمزیِ لبانت، سرخی انارهاست....شیرینیِ زبانت...

#نسرین

#نسرین

#نسرین
۲

#نسرین

#سنجاق_سینه #رقص_باله #سنگ دوزی#جواهردوزی#شفق دوزی#دیوارکوب ...
۱

#سنجاق_سینه #رقص_باله #سنگ دوزی#جواهردوزی#شفق دوزی#دیوارکوب ...

#گردنبند#منجوق_دوزی #رومانتویی#درباری#شیک#آمیتیستدست سازه#سن...
۲

#گردنبند#منجوق_دوزی #رومانتویی#درباری#شیک#آمیتیستدست سازه#سن...

#نسرین#اسم_نسرین#پروفایل_نسرین
۳

#نسرین#اسم_نسرین#پروفایل_نسرین

نسرین نانکلی

#نسرین
#نسرین_نانکلی

نسرین نانکلی #نسرین #نسرین_نانکلی

نسرین نانکلی#نسرین#نسرین_نانکلی

نسرین نانکلی#نسرین#نسرین_نانکلی

#نسرین

#نسرین

#نسرین

#نسرین

نسرین نانکلی 30#نسرین#نسرین_نانکلی#شعر

نسرین نانکلی 30#نسرین#نسرین_نانکلی#شعر

نسرین نانکلی 29#نسرین#نسرین_نانکلی#شعر

نسرین نانکلی 29#نسرین#نسرین_نانکلی#شعر

نسرین نانکلی 28#نسرین#نسرین_نانکلی#شعر

نسرین نانکلی 28#نسرین#نسرین_نانکلی#شعر

نسرین نانکلی 27#نسرین#نسرین_نانکلی#شعر

نسرین نانکلی 27#نسرین#نسرین_نانکلی#شعر

نسرین نانکلی 26#نسرین#نسرین_نانکلی#شعر

نسرین نانکلی 26#نسرین#نسرین_نانکلی#شعر

نسرین نانکلی 25#نسرین#نسرین_نانکلی#شعر

نسرین نانکلی 25#نسرین#نسرین_نانکلی#شعر