نسرینـــ (۱ تصویر)

مَن میترسَم خوشحال باشَم چون هَروَقت شاد میشم هَمیشه یِع چیز...
۱

مَن میترسَم خوشحال باشَم چون هَروَقت شاد میشم هَمیشه یِع چیز...