ندا_جمشیدی (۲۳ تصویر)

➿روزها گذشت وَ من نسبتبه آدم های اطرافیانم محتاط تر شدم...رو...

➿روزها گذشت وَ من نسبتبه آدم های اطرافیانم محتاط تر شدم...رو...

روزها گذشت وَ من نسبتبه آدم های اطرافیانم محتاط تر شدم...روز...
۲

روزها گذشت وَ من نسبتبه آدم های اطرافیانم محتاط تر شدم...روز...

تنها دو چشمت...تنها همین دو دریچه کوچک؛کافیستبرای بودنم....ب...

تنها دو چشمت...تنها همین دو دریچه کوچک؛کافیستبرای بودنم....ب...

تنها دو چشمت...تنها همین دو دریچه کوچک؛کافیستبرای بودنم....ب...

تنها دو چشمت...تنها همین دو دریچه کوچک؛کافیستبرای بودنم....ب...

واژه ها به کنار ...خسته تر از آنم که برایت حرفی بزنم؛بگذار ک...
۷

واژه ها به کنار ...خسته تر از آنم که برایت حرفی بزنم؛بگذار ک...

واژه ها به کنار ...خسته تر از آنم که برایت حرفی بزنم؛بگذار ک...

واژه ها به کنار ...خسته تر از آنم که برایت حرفی بزنم؛بگذار ک...

:heavy_exclamation_mark_symbol:️بعضی از آدم‌ها سمی‌اند!آدم‌ه...
۱

:heavy_exclamation_mark_symbol:️بعضی از آدم‌ها سمی‌اند!آدم‌ه...

آن روزهایی که گفتن "دوستت دارم" حُرمت داشت مردها به دنبال زن...
۱

آن روزهایی که گفتن "دوستت دارم" حُرمت داشت مردها به دنبال زن...

واژه ها به کنار ...خسته تر از آنم که برایت حرفی بزنم؛بگذار ک...
۲۱

واژه ها به کنار ...خسته تر از آنم که برایت حرفی بزنم؛بگذار ک...

‌‌بعضی روزها عجیب عُصارهِ دلتنگی در هوا میپیچد...که خودت را ...

‌‌بعضی روزها عجیب عُصارهِ دلتنگی در هوا میپیچد...که خودت را ...

دست بردارید از این عشق های پوشالی...!دست بردارید از این قانع...

دست بردارید از این عشق های پوشالی...!دست بردارید از این قانع...

:heart_with_ribbon:تُ:heart_with_ribbon:همانی که می شود تمام...

:heart_with_ribbon:تُ:heart_with_ribbon:همانی که می شود تمام...

هیج چیز مثل قدیم نیست حتی رابطه های امروزی!این روزها وارد را...
۸

هیج چیز مثل قدیم نیست حتی رابطه های امروزی!این روزها وارد را...

یک روز دختری خواهم داشت شبیه خودمبا چشم هایی که همه ی دنیا ر...
۴

یک روز دختری خواهم داشت شبیه خودمبا چشم هایی که همه ی دنیا ر...

اگر معلم شیمی شدید راستگو باشیدو گرماده ترین واکنش رو" بغل "...

اگر معلم شیمی شدید راستگو باشیدو گرماده ترین واکنش رو" بغل "...