نامه_به_فرمانده (۵ تصویر)

زندگی بی تو خلوت استُ بی نهایت شببا ته مانده ای که رسوب کرده...
۱۱

زندگی بی تو خلوت استُ بی نهایت شببا ته مانده ای که رسوب کرده...

نمایش خنده بر لبانمروی صحنه ی زندگی از درون میخورَدَمدیدنتآغ...
۲۶

نمایش خنده بر لبانمروی صحنه ی زندگی از درون میخورَدَمدیدنتآغ...

#نامه_به_فرماندهجدای از حرفات که مث پُتک توو سرم میخورهسوای ...
۱۰

#نامه_به_فرماندهجدای از حرفات که مث پُتک توو سرم میخورهسوای ...

#نامه_سیزدهمیه خونه ی کاهگلی بودم که هر روزی که ازش گذشت یه ...
۱۹

#نامه_سیزدهمیه خونه ی کاهگلی بودم که هر روزی که ازش گذشت یه ...