نارضایتی_عمومی (۲ تصویر)

تحلیل از: @anoshka69با افزایش ناگهانی #قیمت #بنزین شوکی یکبا...
۲۱

تحلیل از: @anoshka69با افزایش ناگهانی #قیمت #بنزین شوکی یکبا...

با افزایش ناگهانی قیمت #بنزین شوکی یکباره بر تن جامعه خسته ا...
۲

با افزایش ناگهانی قیمت #بنزین شوکی یکباره بر تن جامعه خسته ا...