نائب_الزیاره (۹ تصویر)

#حرم#امام_رضا#نائب_الزیاره
۲۵

#حرم#امام_رضا#نائب_الزیاره

قدم به قدم جاده و ستون به ستون اربعین مدیون ابرمرد و مراد دل...

قدم به قدم جاده و ستون به ستون اربعین مدیون ابرمرد و مراد دل...

#شرابی_امشب #خوردم_تا_تو_چشمامخورشید پیش گنبد این شاه زرد نی...

#شرابی_امشب #خوردم_تا_تو_چشمامخورشید پیش گنبد این شاه زرد نی...

دسته خودم نیستی رفیق دارم که الان با من حرم نیستآروم ندارهچن...

دسته خودم نیستی رفیق دارم که الان با من حرم نیستآروم ندارهچن...

بابا غریبخودش غریبآغوش باز کرد بابا بزرگ وکنار خودشخاک شدجوا...

بابا غریبخودش غریبآغوش باز کرد بابا بزرگ وکنار خودشخاک شدجوا...

#اگر_خرابم_منتظرم_تا_از_نو_بسازی_مرا.یریدون لیطفئوا نورالله ...
۳

#اگر_خرابم_منتظرم_تا_از_نو_بسازی_مرا.یریدون لیطفئوا نورالله ...

هر دم از آسمان ضریح مطهرتعطر مزار مادر سادات می رسدبانوی مهر...
۱

هر دم از آسمان ضریح مطهرتعطر مزار مادر سادات می رسدبانوی مهر...

مسیر دلم را سمت شهر قم عوض کردمتابلوی حرم تا حرم رو دیدم و ح...
۲

مسیر دلم را سمت شهر قم عوض کردمتابلوی حرم تا حرم رو دیدم و ح...

#چه_حالی_میده_مبدا_مشهد_باشه #مقصد_حرمدل منم امشب هوس سوهان ...

#چه_حالی_میده_مبدا_مشهد_باشه #مقصد_حرمدل منم امشب هوس سوهان ...