م_بهنام (۶۱ تصویر)

جرعه ای دیدار
۴

جرعه ای دیدار

محمدعلی دهقان کروکی

محمدعلی دهقان کروکی

بیادقتل وعام ۸۰۰۰مسلمان در ۱۵ژوئیه۱۹۹۵سربرنیتسابوسنی اروپا
۲

بیادقتل وعام ۸۰۰۰مسلمان در ۱۵ژوئیه۱۹۹۵سربرنیتسابوسنی اروپا

به قلبهای شکسته زندگی بخشیم نه مرگ

به قلبهای شکسته زندگی بخشیم نه مرگ

خاطره ها
۳

خاطره ها

خطرناکترین مخدر
۱

خطرناکترین مخدر

عشق تنهامقصدیست که گذرگاهش قلبهایند

عشق تنهامقصدیست که گذرگاهش قلبهایند

مقام آقا ابوالفضل العباس ع درقلب اروپا

مقام آقا ابوالفضل العباس ع درقلب اروپا

توعاشقانه ترین راز درون سینه ی منی

توعاشقانه ترین راز درون سینه ی منی

نداشتنت دردیست که مرابی بهانه می گریاند

نداشتنت دردیست که مرابی بهانه می گریاند

تختی تا ابد زنده است
۲

تختی تا ابد زنده است

حوالی خاطراتت

حوالی خاطراتت

به امید دوباره ی رونمایی حق
۲

به امید دوباره ی رونمایی حق

شیدایی
۶

شیدایی

تنهایی

تنهایی

بیوگرافی نویسنده وشاعرمحمدعلی دهقان کروکی متخلص به م بهنام
۳

بیوگرافی نویسنده وشاعرمحمدعلی دهقان کروکی متخلص به م بهنام

عنوان قطعه حقیقت

عنوان قطعه حقیقت

digikala