می (۸۵۸ تصویر)

#می دونم‌که میگم.علم غیب دارم😁😜😂😉
۴

#می دونم‌که میگم.علم غیب دارم😁😜😂😉

#تو را هر #لحظهبخاطر #می آورمبی هیچ #بهانه ایشاید #دوست داشت...
۱

#تو را هر #لحظهبخاطر #می آورمبی هیچ #بهانه ایشاید #دوست داشت...

#می خواهمـت...از تـو چه پنهان  #گاهـی برایـم آنقـدر  #خواسـت...
۱

#می خواهمـت...از تـو چه پنهان #گاهـی برایـم آنقـدر #خواسـت...

😅😅😅😅#می سی یو #طنز
۱۴

😅😅😅😅#می سی یو #طنز

#خوابی؟دلم #می خواد آروم #خوابیده باشی#بی ترس#بی دلهره# بی د...
۲

#خوابی؟دلم #می خواد آروم #خوابیده باشی#بی ترس#بی دلهره# بی د...

#آغوش تو که #باشد#خواب دیگر #بهانه ای برای #خستگی نیستو #تپش...
۲

#آغوش تو که #باشد#خواب دیگر #بهانه ای برای #خستگی نیستو #تپش...

#می سی یو😁
۱۷

#می سی یو😁

#عاشق که شدی#بی هوا در آغوشش #بگیربی بهانه #صورتش را ببوسو #...
۱

#عاشق که شدی#بی هوا در آغوشش #بگیربی بهانه #صورتش را ببوسو #...

#آغوش تو که #باشد #خواب دیگر #بهانه ای برای #خستگی نیستو #تپ...

#آغوش تو که #باشد #خواب دیگر #بهانه ای برای #خستگی نیستو #تپ...

digikala