میگذرد (۳۶ تصویر)

#میگذرد غم را میگویمشادی را میگویمعشق را میگویمگذشته را میگو...
عکس بلند
۲۱

#میگذرد غم را میگویمشادی را میگویمعشق را میگویمگذشته را میگو...

جـامانده های #قافله #شَـهادت را #زیـنب(س) بهتر میدانداز وقتی...

جـامانده های #قافله #شَـهادت را #زیـنب(س) بهتر میدانداز وقتی...

................ #wallpaper #خاص #عکس_نوشته #جذاب #عاشقانه #...

................ #wallpaper #خاص #عکس_نوشته #جذاب #عاشقانه #...

از عارفی پرسیدم:روی نگین انگشترم چه حک کنمکه وقتی #شادم به آ...
عکس بلند
۱

از عارفی پرسیدم:روی نگین انگشترم چه حک کنمکه وقتی #شادم به آ...

#چون #میگذرد #غمی #نیست

#چون #میگذرد #غمی #نیست

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

هرچه آید به سرم باز گویم... گذردوای از این عمر که با #میگذرد...

هرچه آید به سرم باز گویم... گذردوای از این عمر که با #میگذرد...

#میگذرد......:footprints:
۱

#میگذرد......:footprints:

#میگذرد ولی چ #سخت

#میگذرد ولی چ #سخت

#منکر #گوشه نشینان #خرابات #مشو#تو #چدانی در این #گوشه #چه ه...

#منکر #گوشه نشینان #خرابات #مشو#تو #چدانی در این #گوشه #چه ه...

#منکر #گوشه نشینان #خرابات #مشو#تو #چدانی در این #گوشه #چه ه...

#منکر #گوشه نشینان #خرابات #مشو#تو #چدانی در این #گوشه #چه ه...

#منکر #گوشه نشینان #خرابات #مشو#تو #چدانی در این #گوشه #چه ه...

#منکر #گوشه نشینان #خرابات #مشو#تو #چدانی در این #گوشه #چه ه...

#منکر #گوشه نشینان #خرابات #مشو#تو #چدانی در این #گوشه #چه ه...

#منکر #گوشه نشینان #خرابات #مشو#تو #چدانی در این #گوشه #چه ه...

#منکر #گوشه نشینان #خرابات #مشو#تو #چدانی در این #گوشه #چه ه...

#منکر #گوشه نشینان #خرابات #مشو#تو #چدانی در این #گوشه #چه ه...

#منکر #گوشه #نشینان #خرابات #مشو#تو #چدانی در این #گوشه #چه ...

#منکر #گوشه #نشینان #خرابات #مشو#تو #چدانی در این #گوشه #چه ...

#منکر #گوشه #نشینان #خرابات #مشو#تو #چدانی در این #گوشه #چ  ...

#منکر #گوشه #نشینان #خرابات #مشو#تو #چدانی در این #گوشه #چ ...