مینویسم (۲۸ تصویر)

#مینویسم برایت#دوستت دارم"نمیدانم #شاید #نخوانی#شاید هم #بخو...
۲

#مینویسم برایت#دوستت دارم"نمیدانم #شاید #نخوانی#شاید هم #بخو...

#نویسنده_نیستمولی #مینویسم گاهی #برای حال #خودمگاهی #برای آر...
۶

#نویسنده_نیستمولی #مینویسم گاهی #برای حال #خودمگاهی #برای آر...

#مینویسم با اینکه هیچوقت نخواهی خوندبدون دلم خیلی تنگهخیلی ر...
۳۵

#مینویسم با اینکه هیچوقت نخواهی خوندبدون دلم خیلی تنگهخیلی ر...

#مینویســم #نامـــه و #روزی از #اینجا میرومبا #خیال او #ولـی...

#مینویســم #نامـــه و #روزی از #اینجا میرومبا #خیال او #ولـی...

میدونی یاد و خاطرَت تو دل همس،جای ط خالیِ و نداری ط حتی نفس(...

میدونی یاد و خاطرَت تو دل همس،جای ط خالیِ و نداری ط حتی نفس(...

#اما #نه #مینویسم #نه #میگویم#مزش به #همینه #عشقم

#اما #نه #مینویسم #نه #میگویم#مزش به #همینه #عشقم

#اما #نه #مینویسم #نه #میگویم#مزش به #همینه #عشقم

#اما #نه #مینویسم #نه #میگویم#مزش به #همینه #عشقم

#اما #نه #مینویسم #نه #میگویم#مزش به #همینه #عشقم

#اما #نه #مینویسم #نه #میگویم#مزش به #همینه #عشقم

#اما #نه #مینویسم #نه #میگویم#مزش به #همینه #عشقم

#اما #نه #مینویسم #نه #میگویم#مزش به #همینه #عشقم

#اما #نه #مینویسم #نه #میگویم#مزش به #همینه #عشقم

#اما #نه #مینویسم #نه #میگویم#مزش به #همینه #عشقم

#اما #نه #مینویسم #نه #میگویم#مزش به #همینه #عشقم

#اما #نه #مینویسم #نه #میگویم#مزش به #همینه #عشقم

#اما #نه #مینویسم #نه #میگویم#مزش به #همینه #عشقم

#اما #نه #مینویسم #نه #میگویم#مزش به #همینه #عشقم

#اما #نه #مینویسم #نه #میگویم#مزش به #همینه #عشقم

#اما #نه #مینویسم #نه #میگویم#مزش به #همینه #عشقم

#اما #نه #مینویسم #نه #میگویم#مزش به #همینه #عشقم

#اما #نه #مینویسم #نه #میگویم#مزش به #همینه #عشقم

#تقدیم ب#شما ک #بهترینی#اما #نه #مینویسم #نه #میگویم#مزش به ...

#تقدیم ب#شما ک #بهترینی#اما #نه #مینویسم #نه #میگویم#مزش به ...

#اما #نه #مینویسم #نه #میگویم#مزش به #همینه #عشقم

#اما #نه #مینویسم #نه #میگویم#مزش به #همینه #عشقم

#اما #نه #مینویسم #نه #میگویم#مزش به #همینه #عشقم
۱

#اما #نه #مینویسم #نه #میگویم#مزش به #همینه #عشقم

#اما #نه #مینویسم #نه #میگویم#مزش به #همینه #عشقم

#اما #نه #مینویسم #نه #میگویم#مزش به #همینه #عشقم