میمنت (۳ تصویر)

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم به #میمنت و مبارکی این روز #جمعه پرس...
۱

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم به #میمنت و مبارکی این روز #جمعه پرس...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم به #میمنت و مبارکی این روز #جمعه پرس...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم به #میمنت و مبارکی این روز #جمعه پرس...

پرده ی توری #برفجلو پنجره آویخته است .#مرد ، با #خاطره ی عشق...
۱

پرده ی توری #برفجلو پنجره آویخته است .#مرد ، با #خاطره ی عشق...