میمـ (۱۳۰ تصویر)

یه حس جدی بودن دارم! افتاده به قعر دنیای واقعی...و اما حس ال...
۱۵

یه حس جدی بودن دارم! افتاده به قعر دنیای واقعی...و اما حس ال...

هست آنتوان هست!و آن تظاهر به ابتذال گریزی آدمیان است...#میمـ

هست آنتوان هست!و آن تظاهر به ابتذال گریزی آدمیان است...#میمـ

ما فقط علاقه هامون نیستیمیه بخشمونم تنفراتمونه...#میمـ#پیر_ک...

ما فقط علاقه هامون نیستیمیه بخشمونم تنفراتمونه...#میمـ#پیر_ک...

تمرین آروم بودن میکنمنتیجش میشه تشویش ذهن...#میمـ

تمرین آروم بودن میکنمنتیجش میشه تشویش ذهن...#میمـ

درسته موافقمگاهی سبب ساز رنجامون خودمونیماما دیگرون ادامه ش ...

درسته موافقمگاهی سبب ساز رنجامون خودمونیماما دیگرون ادامه ش ...

جهنم شبم داره؟اگه داشته باشه بهشته واقعا...#پیر_کوچولو#میمـ
۳

جهنم شبم داره؟اگه داشته باشه بهشته واقعا...#پیر_کوچولو#میمـ

شما قرصی که مخصوص یه مرضِ هس رو میخورین عوارض دارهاز آدمایی ...

شما قرصی که مخصوص یه مرضِ هس رو میخورین عوارض دارهاز آدمایی ...

مرابسیاردوست بدار!اما موقت...#میمـ#پیر_کوچولو#کرگدن_دلنازک
۶

مرابسیاردوست بدار!اما موقت...#میمـ#پیر_کوچولو#کرگدن_دلنازک

تن و جسم  همه چیزو مخابره میکنهدرد و لذت رو!حتی اگه ناگهانی ...

تن و جسم همه چیزو مخابره میکنهدرد و لذت رو!حتی اگه ناگهانی ...

زیر چتر مرگ...#پیر_کوچولو#میمـ

زیر چتر مرگ...#پیر_کوچولو#میمـ

من دود و دم بودم او سور و سات دوست داشت...#پیر_کوچولو#میمـ

من دود و دم بودم او سور و سات دوست داشت...#پیر_کوچولو#میمـ

چقدر دوست داشت شبیهم باشد، نه اینکه شبیهم باشد نه! دوست داشت...
۱

چقدر دوست داشت شبیهم باشد، نه اینکه شبیهم باشد نه! دوست داشت...

تمرین همزمان خط و ساز سه تار....خطو البته زودتر شروع کردمسه ...
۴۶

تمرین همزمان خط و ساز سه تار....خطو البته زودتر شروع کردمسه ...

اینکه کسیو خوب میبینی از کیفیت چشای خودته...#پیر_کوچولو#میمـ

اینکه کسیو خوب میبینی از کیفیت چشای خودته...#پیر_کوچولو#میمـ

آدم ده دله به من میگن :)ازین شاخه ب اون شاخه...ازون طرف ب ای...
۲۸

آدم ده دله به من میگن :)ازین شاخه ب اون شاخه...ازون طرف ب ای...

تو دستور افعال معکوس داریم تو رفتار اعمال معکوس...#میمـ

تو دستور افعال معکوس داریم تو رفتار اعمال معکوس...#میمـ

اوف اومد 😌🤤سه تارمو میگم 😐شما شهریا چی میگین بش ؟ آنباکسینگ ...
۸۶

اوف اومد 😌🤤سه تارمو میگم 😐شما شهریا چی میگین بش ؟ آنباکسینگ ...

دستشو زد رو پامو گفت دیگه چه خبر؟خنده یِ زورکی زدم و گفتم هی...
۱۱

دستشو زد رو پامو گفت دیگه چه خبر؟خنده یِ زورکی زدم و گفتم هی...

اینقد بهم میگفتن پسر خوبی هسی که وقتی نوجوون و جوون بودم هر ...
۲

اینقد بهم میگفتن پسر خوبی هسی که وقتی نوجوون و جوون بودم هر ...