میلاد_امام_جواد_مبارک (۱۷ تصویر)

من در حرمت داد زدم نامِ رضا رادیدم همه جا شعشعهٔ نورِ خدا را...
۱

من در حرمت داد زدم نامِ رضا رادیدم همه جا شعشعهٔ نورِ خدا را...

همین بس است که دردانه ی پدر بودیدوام نسل پدر بودی و پسر بودی...

همین بس است که دردانه ی پدر بودیدوام نسل پدر بودی و پسر بودی...

امشب بهشت ارزو را باز کردندسری زاسرار مگو را باز کردندخم خان...

امشب بهشت ارزو را باز کردندسری زاسرار مگو را باز کردندخم خان...

از شبستان ولایت قمری پیدا شداز گلستان هدایت ثمری پیدا شدبحر ...

از شبستان ولایت قمری پیدا شداز گلستان هدایت ثمری پیدا شدبحر ...

آیینه ی حُسن خدا خوش آمدی خوش آمدیگل پسر ِ امام رضا،خوش آمدی...
۱

آیینه ی حُسن خدا خوش آمدی خوش آمدیگل پسر ِ امام رضا،خوش آمدی...

همین بس است که دردانه ی پدر بودیدوام نسل پدر بودی و پسر بودی...

همین بس است که دردانه ی پدر بودیدوام نسل پدر بودی و پسر بودی...

در بغل امشب یکی قرص قمر دارد رضا

بر زبان شکر خدای دادگر دار...

در بغل امشب یکی قرص قمر دارد رضا بر زبان شکر خدای دادگر دار...

یا رضا جان کن مدد، بر خان تو مهمان منمپادشاهی، من گدایم، دست...

یا رضا جان کن مدد، بر خان تو مهمان منمپادشاهی، من گدایم، دست...

مصلحت هست که بد، مست ِ نگاهت باشد؟جرعه نه، از کَرَمت یک دو س...

مصلحت هست که بد، مست ِ نگاهت باشد؟جرعه نه، از کَرَمت یک دو س...

اجرای هم اکنون گروه تواشیح سیرت النبی مشهد در حرم مطهر رضوی#...

اجرای هم اکنون گروه تواشیح سیرت النبی مشهد در حرم مطهر رضوی#...

اجرای هم اکنون گروه تواشیح سیرت النبی مشهد در حرم مطهر رضوی#...

اجرای هم اکنون گروه تواشیح سیرت النبی مشهد در حرم مطهر رضوی#...

اجرای هم اکنون گروه تواشیح سیرت النبی مشهد در حرم مطهر رضوی#...

اجرای هم اکنون گروه تواشیح سیرت النبی مشهد در حرم مطهر رضوی#...

خوش باش که قلب شیعه شاد است امشبکار همه بر وفق مراد است امشب...
۱

خوش باش که قلب شیعه شاد است امشبکار همه بر وفق مراد است امشب...

#میلاد_امام_جواد_مبارک

#میلاد_امام_جواد_مبارک

#میلاد_امام_جواد_مبارک

#میلاد_امام_جواد_مبارک

#میلاد_امام_جواد_مبارک

#میلاد_امام_جواد_مبارک

:heavy_black_heart: یا جوادالائمه ادرکنی :heavy_black_heart:...

:heavy_black_heart: یا جوادالائمه ادرکنی :heavy_black_heart:...

digikala