میفهمن (۲ تصویر)

#میفهمن امنیت یعنی چی؟#میفهمن چقد گرگ و کفتار دور و ورمونه؟#...
۱

#میفهمن امنیت یعنی چی؟#میفهمن چقد گرگ و کفتار دور و ورمونه؟#...

#سیاست_زنانه خانوم گلمبرای خودت #ارزش قائل باش. خودت رو دوست...

#سیاست_زنانه خانوم گلمبرای خودت #ارزش قائل باش. خودت رو دوست...