میشکنم (۱ تصویر)

من یه #دخترم....با تلنگری #بارانی میشوم با کلمه ای #عاشق:hea...

من یه #دخترم....با تلنگری #بارانی میشوم با کلمه ای #عاشق:hea...