میشل_فوکو (۱۷ تصویر)

#میشل_فوکو
۱

#میشل_فوکو

#گفتاورد #میشل_فوکو

#گفتاورد #میشل_فوکو

همیشه سکوت نشانه‌ی تایید حرف طرف مقابل نیست، گاهی نشانه‌ی قط...

همیشه سکوت نشانه‌ی تایید حرف طرف مقابل نیست، گاهی نشانه‌ی قط...

خیلی بد است وقتی کسی کارش با شما تمام می‌شود، رفتارش تغییر م...

خیلی بد است وقتی کسی کارش با شما تمام می‌شود، رفتارش تغییر م...

جهان سوم جایی است که مردمش به فکر آمدن یک روز خوب هستند نه آ...

جهان سوم جایی است که مردمش به فکر آمدن یک روز خوب هستند نه آ...

این کتاب حاصل یادداشت‌ها و گزارش‌های روزنامه‌نگارانه #میشل_ف...

این کتاب حاصل یادداشت‌ها و گزارش‌های روزنامه‌نگارانه #میشل_ف...

همیشه سکوت نشانه تایید حرفطرف مقابل نیست،گاهی نشانهقطع امید ...

همیشه سکوت نشانه تایید حرفطرف مقابل نیست،گاهی نشانهقطع امید ...

رسم #جهاناین است که #قانون بسازدولی خود از #عادت پیروی می‌کن...
۱

رسم #جهاناین است که #قانون بسازدولی خود از #عادت پیروی می‌کن...

#سکوت...همیشه سکوت نشانه تایید حرف طرف مقابل نیست،گاهی نشانه...

#سکوت...همیشه سکوت نشانه تایید حرف طرف مقابل نیست،گاهی نشانه...

#سکوت...همیشه سکوت نشانه تایید حرف طرف مقابل نیست،گاهی نشانه...

#سکوت...همیشه سکوت نشانه تایید حرف طرف مقابل نیست،گاهی نشانه...

بیخدایی با #عقل سازگار نیست 
-----------------------------
#...
۱

بیخدایی با #عقل سازگار نیست ----------------------------- #...

از هر آدمی به اندازه شعورش انتظار داشته باشید!حداقل اینطوری ...
۲

از هر آدمی به اندازه شعورش انتظار داشته باشید!حداقل اینطوری ...

همیشه سکوت نشانهتایید حرف طرف مقابل نیست،گاهی نشانه قطع امید...

همیشه سکوت نشانهتایید حرف طرف مقابل نیست،گاهی نشانه قطع امید...

خیلی بد استوقتی کسی کارش با شما تمام می‌شود،رفتارش تغییر کند...

خیلی بد استوقتی کسی کارش با شما تمام می‌شود،رفتارش تغییر کند...

از هر آدمی به اندازه ی شعورش انتظار داشته باش،حداقل اینطوری ...

از هر آدمی به اندازه ی شعورش انتظار داشته باش،حداقل اینطوری ...

همیشه سکوت نشانه تایید حرفطرف مقابل نیست،گاهی نشانهقطع امید ...
۳

همیشه سکوت نشانه تایید حرفطرف مقابل نیست،گاهی نشانهقطع امید ...

رسم جهان این است که قانون بسازد، ولی خود از عادت پیروی می کن...

رسم جهان این است که قانون بسازد، ولی خود از عادت پیروی می کن...