میثم_رنجبر (۳ تصویر)

چون روح به جسم خسته جان می آیندبا لشگر صاحب الزمان می آیندای...

چون روح به جسم خسته جان می آیندبا لشگر صاحب الزمان می آیندای...

قهرمان جهان #سلیمی نیست، قهرمان جهان منم گل من؛می توانـم تو ...
۵

قهرمان جهان #سلیمی نیست، قهرمان جهان منم گل من؛می توانـم تو ...

○ اختتامیه راهیان نور دانشجویی

با سخنرانی دو راوی و جانباز ...

○ اختتامیه راهیان نور دانشجویی با سخنرانی دو راوی و جانباز ...