میترسی (۲ تصویر)

دیدی وقتی یه #بادوم #تلخ میخوری؟!!!سریع بعدش چنتا بادوم #شیر...
عکس بلند
۸

دیدی وقتی یه #بادوم #تلخ میخوری؟!!!سریع بعدش چنتا بادوم #شیر...

#بعضی ها شبیه #عطر بهار نارنج هستند؛ آنقدر #عمیقند که عطر بو...
۱

#بعضی ها شبیه #عطر بهار نارنج هستند؛ آنقدر #عمیقند که عطر بو...