میاورد (۲ تصویر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#نمیدانستم #که #دوست #داشتنت #تنهای #میاورد #وتو #انقدر #نام...

#نمیدانستم #که #دوست #داشتنت #تنهای #میاورد #وتو #انقدر #نام...