میانه_روی (۱ تصویر)

بین حق و باطل راه رفتن معنایش میانه روی و دوری از افراط و تف...
۳

بین حق و باطل راه رفتن معنایش میانه روی و دوری از افراط و تف...