مژده_فتحی (۱۳ تصویر)

‍ ‍ ‍ بهترینم....تا خیابونا آفتاب زمستونی خوردنو مَست شدن بی...
۶

‍ ‍ ‍ بهترینم....تا خیابونا آفتاب زمستونی خوردنو مَست شدن بی...

رفیقِ‌خوب‌چیست؟ـصدقه نیست امّا هر نوع بَلا رادفع میکند.افسرد...
۹

رفیقِ‌خوب‌چیست؟ـصدقه نیست امّا هر نوع بَلا رادفع میکند.افسرد...

آرزو کردم ذهنش درگیر من باشه و فقط به من فکر کنه،نه به یه آد...
۱

آرزو کردم ذهنش درگیر من باشه و فقط به من فکر کنه،نه به یه آد...

خُب نیستی،اماهرجاهستم‌توام‌بامنی!هرجارونگاه‌میکنم‌می‌بینمت.....

خُب نیستی،اماهرجاهستم‌توام‌بامنی!هرجارونگاه‌میکنم‌می‌بینمت.....

رابطه حرمت دارد..هر رابطه‌ای..!اگر احترام نباشد هرچه هست متل...

رابطه حرمت دارد..هر رابطه‌ای..!اگر احترام نباشد هرچه هست متل...

رابطه حرمت دارد ... هر رابطه‌ای ...!اگر احترام نباشد هرچه هس...

رابطه حرمت دارد ... هر رابطه‌ای ...!اگر احترام نباشد هرچه هس...

آرزو کردم ذهنش درگیر من باشه و فقط به من فکر کنه،نه به یه آد...
۱

آرزو کردم ذهنش درگیر من باشه و فقط به من فکر کنه،نه به یه آد...

دلم برای کنار تو بودن بیتابی میکرد؛تمام زمین و زمان را گشتم ...
۲

دلم برای کنار تو بودن بیتابی میکرد؛تمام زمین و زمان را گشتم ...

#عشقنگاهش را به آسمان دوختبرقی درون چشم هایش افتاد،نمیدانم.....
۲۰۶

#عشقنگاهش را به آسمان دوختبرقی درون چشم هایش افتاد،نمیدانم.....

خُب نیستی، اما هرجا هستم‌ تو هم با منی! هرجا رو نگاه‌ میکنم‌...
۱

خُب نیستی، اما هرجا هستم‌ تو هم با منی! هرجا رو نگاه‌ میکنم‌...

خُب نیستی،اماهرجاهستم‌توام‌بامنی!هرجارونگاه‌میکنم‌می‌بینمت.....
۲۶

خُب نیستی،اماهرجاهستم‌توام‌بامنی!هرجارونگاه‌میکنم‌می‌بینمت.....

همیشه موقع خداحافظی چشماش رو می‌بوسیدم،سریع رو برمیگردوندم و...
۸

همیشه موقع خداحافظی چشماش رو می‌بوسیدم،سریع رو برمیگردوندم و...

رفیق خوب چیست ؟صدقه نیست اما هر نوع بَلا را دفع میکند.افسردگ...
۲۰

رفیق خوب چیست ؟صدقه نیست اما هر نوع بَلا را دفع میکند.افسردگ...