مولانای_جان (۱۰۲۰ تصویر)

بنگر تا به چه لطفش بردیرحم کن هر نفسش زخم مزنجانم اندر پی دل...
۲

بنگر تا به چه لطفش بردیرحم کن هر نفسش زخم مزنجانم اندر پی دل...

همه عالم به یکی قطره دریا غرقندچه قدر خورد تواند مگس از شکرش...

همه عالم به یکی قطره دریا غرقندچه قدر خورد تواند مگس از شکرش...

چند صف‌ها بشکستی و بدیدی همه راهیچ دیدی تو صفی چون صف اشکسته...

چند صف‌ها بشکستی و بدیدی همه راهیچ دیدی تو صفی چون صف اشکسته...

تو را نمی‌دانم اما

تو را نمی‌دانم اما

نومید مشو جانا
۱

نومید مشو جانا

سر رشته‌ی شادی‌ست 
خیالِ خوش تو..!

#مولانای_جان

@zzemzzeme...

سر رشته‌ی شادی‌ست خیالِ خوش تو..! #مولانای_جان @zzemzzeme...

با دل گفتم چرا چنینی؟!تا چند به عشق همنشینیدل گفت چرا تو هم ...
۲

با دل گفتم چرا چنینی؟!تا چند به عشق همنشینیدل گفت چرا تو هم ...

امید داشته باش

امید داشته باش

#مولانای_جان
۳

#مولانای_جان

جز عشقت نپذیرم  جز زلف تو نگیرم  که در این عهد چو تیرم  که ب...

جز عشقت نپذیرم جز زلف تو نگیرم که در این عهد چو تیرم که ب...

همه چیز اوست
۱۰

همه چیز اوست

اندر مرض عشق بجز عشق دوا نیست
۱

اندر مرض عشق بجز عشق دوا نیست

ز دردمیدن عشقش دلم شکست آوردکه عشق را دم تندست و دل چو سرنای...
۴

ز دردمیدن عشقش دلم شکست آوردکه عشق را دم تندست و دل چو سرنای...

ای که می پرسی نشان عشق چیستعشق چیزی جز ظهور مهر نیستعشق یعنی...
۱۱

ای که می پرسی نشان عشق چیستعشق چیزی جز ظهور مهر نیستعشق یعنی...

عذابست این جهان بی‌تو مبادا یک زمان بی‌تو
۲

عذابست این جهان بی‌تو مبادا یک زمان بی‌تو

استاد مولانا که خورشید استهفت آسمان را هیچ می دیده ستما هم د...
۲

استاد مولانا که خورشید استهفت آسمان را هیچ می دیده ستما هم د...

ای بگفته در دلم اسرارهاوی برای بنده پخته کارهاای خیالت غمگسا...

ای بگفته در دلم اسرارهاوی برای بنده پخته کارهاای خیالت غمگسا...

مشکین رسنت چو پرده‌ی ماه شودبس پرده‌نشین که ضال و گمراه شودو...

مشکین رسنت چو پرده‌ی ماه شودبس پرده‌نشین که ضال و گمراه شودو...