موسسه_حقوقی_کیانداد (۱۹۰ تصویر)

#شهادت_امام_رضا:waving_black_flag::leaf_fluttering_in_wind:ب...

#شهادت_امام_رضا:waving_black_flag::leaf_fluttering_in_wind:ب...

#تهاتراگر کسی به دیگری #بدهکار و از همان شخص #طلبکار نیز باش...

#تهاتراگر کسی به دیگری #بدهکار و از همان شخص #طلبکار نیز باش...

طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی:kiss:همین که نکاح به طور صحت واقع ش...

طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی:kiss:همین که نکاح به طور صحت واقع ش...

:waving_black_flag:#شهادت_امام_حسن_مجتبی:waving_black_flag:#...

:waving_black_flag:#شهادت_امام_حسن_مجتبی:waving_black_flag:#...

:waving_black_flag:#شهادت_امام_حسن_مجتبی:waving_black_flag:#...
۲

:waving_black_flag:#شهادت_امام_حسن_مجتبی:waving_black_flag:#...

#حوادث_رانندگی:automobile:اگر در حوادث رانندگی صدمه ای به کس...
۱

#حوادث_رانندگی:automobile:اگر در حوادث رانندگی صدمه ای به کس...

:musical_score:#پاییزچتر نمی خواهد این هوا! تو را می خواهد--...
۱

:musical_score:#پاییزچتر نمی خواهد این هوا! تو را می خواهد--...

:waving_black_flag:#شهادت_امام_حسن_مجتبی:waving_black_flag:#...

:waving_black_flag:#شهادت_امام_حسن_مجتبی:waving_black_flag:#...

#پوشیدن_لباس_آستین_بلند:t-shirt:کنایه دستورالعمل جدید دانشگا...
۱

#پوشیدن_لباس_آستین_بلند:t-shirt:کنایه دستورالعمل جدید دانشگا...

:man:‍:woman:‍:girl:‍:girl:#کمک_عائله_مندی:heavy_check_mark:...
۲

:man:‍:woman:‍:girl:‍:girl:#کمک_عائله_مندی:heavy_check_mark:...

#روز_فرهنگ_عمومی:flag_for_Iran:چهارده آبان؛ روز فرهنگ عمومی ...
۱

#روز_فرهنگ_عمومی:flag_for_Iran:چهارده آبان؛ روز فرهنگ عمومی ...

#مجازات_فحش_ناموس:large_red_circle:فحش ناموس (قذف) هشتاد ضرب...
۱

#مجازات_فحش_ناموس:large_red_circle:فحش ناموس (قذف) هشتاد ضرب...

#روز_دانش_آموزسیزده آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و ...

#روز_دانش_آموزسیزده آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و ...

#حوادث_رانندگیاگر راننده در حوادث رانندگی::white_left_pointi...

#حوادث_رانندگیاگر راننده در حوادث رانندگی::white_left_pointi...

#خیار_حیوان:poodle:ماده ۳۹۸قانون مدنی درباره خیار حیوان که م...
۱

#خیار_حیوان:poodle:ماده ۳۹۸قانون مدنی درباره خیار حیوان که م...

#وصیت_اموال:white_left_pointing_backhand_index:هرکس مجاز است...
۱

#وصیت_اموال:white_left_pointing_backhand_index:هرکس مجاز است...

#مبایعه_نامه:large_red_circle: بنگاه موظف است مبایعه نامه را...

#مبایعه_نامه:large_red_circle: بنگاه موظف است مبایعه نامه را...

#قرارداد_کارگر:memo:کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبا...

#قرارداد_کارگر:memo:کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبا...

#اندیشه:gem_stone:ذهن؛ خدمتکاری زیبا و اربابی خطرناک است----...

#اندیشه:gem_stone:ذهن؛ خدمتکاری زیبا و اربابی خطرناک است----...

ماده 228 قانون مدنی و ماده 304 قانون تجارت بیان میدارد::mone...

ماده 228 قانون مدنی و ماده 304 قانون تجارت بیان میدارد::mone...