مهین_رضوانی_فر (۳ تصویر)

حرفهای قشنگ زیادی هست....که شبهاچقدر دلمان می خواهدبگوییم......
۱

حرفهای قشنگ زیادی هست....که شبهاچقدر دلمان می خواهدبگوییم......

نبضِ عاشقانه هایم را بگیر،ببین چقدر... #تُ ، #تُ ، #تُ ، میز...
۲۱

نبضِ عاشقانه هایم را بگیر،ببین چقدر... #تُ ، #تُ ، #تُ ، میز...

:heavy_check_mark:کم نه!زیاد می خواهمت!آنقدر که در تمام خاطر...

:heavy_check_mark:کم نه!زیاد می خواهمت!آنقدر که در تمام خاطر...