مهلاً (۲ تصویر)

به نام خدا. #اربعین آمد...#اربعینی همراه با اسیری و غریبی و ...

به نام خدا. #اربعین آمد...#اربعینی همراه با اسیری و غریبی و ...

بسم الله الملک القدوس . #اربعین و رجعت#رجعتی همراه با زنده ش...
۱۸

بسم الله الملک القدوس . #اربعین و رجعت#رجعتی همراه با زنده ش...