نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مهرگان (۲۱ تصویر)

#عشق #ولنتاین #سپندارمذگان #روز_عشق #سالروز_ازدواج_حضرت_علی_و_حضرت_فاطمه #تبریک_ولنتاین #سپندارمذگان_مبارک #مهرگان #تاریخچه_ولنتاین #دختر #پسر #نامزدی #ازدواج #علی_یوسفی

#عشق #ولنتاین #سپندارمذگان #روز_عشق #سالروز_ازدواج_حضرت_علی_و_حضرت_فاطمه #تبریک_ولنتاین #سپندارمذگان_مبارک #مهرگان #تاریخچه_ولنتاین #دختر #پسر #نامزدی #ازدواج #علی_یوسفی

۱۸ بهمن 1398
6K
#عشق #ولنتاین #سپندارمذگان #روز_عشق #سالروز_ازدواج_حضرت_علی_و_حضرت_فاطمه #تبریک_ولنتاین #سپندارمذگان_مبارک #مهرگان #تاریخچه_ولنتاین #دختر #پسر #نامزدی #ازدواج #علی_یوسفی

#عشق #ولنتاین #سپندارمذگان #روز_عشق #سالروز_ازدواج_حضرت_علی_و_حضرت_فاطمه #تبریک_ولنتاین #سپندارمذگان_مبارک #مهرگان #تاریخچه_ولنتاین #دختر #پسر #نامزدی #ازدواج #علی_یوسفی

۱۸ بهمن 1398
6K
#عشق #ولنتاین #سپندارمذگان #روز_عشق #سالروز_ازدواج_حضرت_علی_و_حضرت_فاطمه #تبریک_ولنتاین #سپندارمذگان_مبارک #مهرگان #تاریخچه_ولنتاین #دختر #پسر #نامزدی #ازدواج #علی_یوسفی

#عشق #ولنتاین #سپندارمذگان #روز_عشق #سالروز_ازدواج_حضرت_علی_و_حضرت_فاطمه #تبریک_ولنتاین #سپندارمذگان_مبارک #مهرگان #تاریخچه_ولنتاین #دختر #پسر #نامزدی #ازدواج #علی_یوسفی

۱۸ بهمن 1398
5K
#عشق #ولنتاین #سپندارمذگان #روز_عشق #سالروز_ازدواج_حضرت_علی_و_حضرت_فاطمه #تبریک_ولنتاین #سپندارمذگان_مبارک #مهرگان #تاریخچه_ولنتاین #دختر #پسر #نامزدی #ازدواج #علی_یوسفی

#عشق #ولنتاین #سپندارمذگان #روز_عشق #سالروز_ازدواج_حضرت_علی_و_حضرت_فاطمه #تبریک_ولنتاین #سپندارمذگان_مبارک #مهرگان #تاریخچه_ولنتاین #دختر #پسر #نامزدی #ازدواج #علی_یوسفی

۱۸ بهمن 1398
5K
#عشق #ولنتاین #سپندارمذگان #روز_عشق #سالروز_ازدواج_حضرت_علی_و_حضرت_فاطمه #تبریک_ولنتاین #سپندارمذگان_مبارک #مهرگان #تاریخچه_ولنتاین #دختر #پسر #نامزدی #ازدواج #علی_یوسفی

#عشق #ولنتاین #سپندارمذگان #روز_عشق #سالروز_ازدواج_حضرت_علی_و_حضرت_فاطمه #تبریک_ولنتاین #سپندارمذگان_مبارک #مهرگان #تاریخچه_ولنتاین #دختر #پسر #نامزدی #ازدواج #علی_یوسفی

۱۸ بهمن 1398
5K
#عشق #ولنتاین #سپندارمذگان #روز_عشق #سالروز_ازدواج_حضرت_علی_و_حضرت_فاطمه #تبریک_ولنتاین #سپندارمذگان_مبارک #مهرگان #تاریخچه_ولنتاین #دختر #پسر #نامزدی #ازدواج #علی_یوسفی

#عشق #ولنتاین #سپندارمذگان #روز_عشق #سالروز_ازدواج_حضرت_علی_و_حضرت_فاطمه #تبریک_ولنتاین #سپندارمذگان_مبارک #مهرگان #تاریخچه_ولنتاین #دختر #پسر #نامزدی #ازدواج #علی_یوسفی

۱۸ بهمن 1398
5K
#عشق #ولنتاین #سپندارمذگان #روز_عشق #سالروز_ازدواج_حضرت_علی_و_حضرت_فاطمه #تبریک_ولنتاین #سپندارمذگان_مبارک #مهرگان #تاریخچه_ولنتاین #دختر #پسر #نامزدی #ازدواج #علی_یوسفی

#عشق #ولنتاین #سپندارمذگان #روز_عشق #سالروز_ازدواج_حضرت_علی_و_حضرت_فاطمه #تبریک_ولنتاین #سپندارمذگان_مبارک #مهرگان #تاریخچه_ولنتاین #دختر #پسر #نامزدی #ازدواج #علی_یوسفی

۱۸ بهمن 1398
5K
#عشق #ولنتاین #سپندارمذگان #روز_عشق #سالروز_ازدواج_حضرت_علی_و_حضرت_فاطمه #تبریک_ولنتاین #سپندارمذگان_مبارک #مهرگان #تاریخچه_ولنتاین #دختر #پسر #نامزدی #ازدواج #علی_یوسفی

#عشق #ولنتاین #سپندارمذگان #روز_عشق #سالروز_ازدواج_حضرت_علی_و_حضرت_فاطمه #تبریک_ولنتاین #سپندارمذگان_مبارک #مهرگان #تاریخچه_ولنتاین #دختر #پسر #نامزدی #ازدواج #علی_یوسفی

۱۸ بهمن 1398
5K
#عشق #ولنتاین #سپندارمذگان #روز_عشق #سالروز_ازدواج_حضرت_علی_و_حضرت_فاطمه #تبریک_ولنتاین #سپندارمذگان_مبارک #مهرگان #تاریخچه_ولنتاین #دختر #پسر #نامزدی #ازدواج #علی_یوسفی

#عشق #ولنتاین #سپندارمذگان #روز_عشق #سالروز_ازدواج_حضرت_علی_و_حضرت_فاطمه #تبریک_ولنتاین #سپندارمذگان_مبارک #مهرگان #تاریخچه_ولنتاین #دختر #پسر #نامزدی #ازدواج #علی_یوسفی

۱۸ بهمن 1398
5K
#عشق #ولنتاین #سپندارمذگان #روز_عشق #سالروز_ازدواج_حضرت_علی_و_حضرت_فاطمه #تبریک_ولنتاین #سپندارمذگان_مبارک #مهرگان #تاریخچه_ولنتاین #دختر #پسر #نامزدی #ازدواج #علی_یوسفی

#عشق #ولنتاین #سپندارمذگان #روز_عشق #سالروز_ازدواج_حضرت_علی_و_حضرت_فاطمه #تبریک_ولنتاین #سپندارمذگان_مبارک #مهرگان #تاریخچه_ولنتاین #دختر #پسر #نامزدی #ازدواج #علی_یوسفی

۱۸ بهمن 1398
5K
#عشق #ولنتاین #سپندارمذگان #روز_عشق #سالروز_ازدواج_حضرت_علی_و_حضرت_فاطمه #تبریک_ولنتاین #سپندارمذگان_مبارک #مهرگان #تاریخچه_ولنتاین #دختر #پسر #نامزدی #ازدواج #علی_یوسفی

#عشق #ولنتاین #سپندارمذگان #روز_عشق #سالروز_ازدواج_حضرت_علی_و_حضرت_فاطمه #تبریک_ولنتاین #سپندارمذگان_مبارک #مهرگان #تاریخچه_ولنتاین #دختر #پسر #نامزدی #ازدواج #علی_یوسفی

۱۸ بهمن 1398
5K
#دکلمه_عشق #دکلمه_عشق_از_علی_یوسفی #مهرگان #سپندارمذگان #ولنتاین #روز_عشق

#دکلمه_عشق #دکلمه_عشق_از_علی_یوسفی #مهرگان #سپندارمذگان #ولنتاین #روز_عشق

۱۰ مهر 1398
833
جشن سده، دهم بهمن ماه یکی از جشنهای بزرگ ایرانی در کنار #نوروز و #مهرگان جشن سده است که در روز دهم بهمن ماه برگزار می شد. این جشن تا قرنها پس از اسلام نیز، ...

جشن سده، دهم بهمن ماه یکی از جشنهای بزرگ ایرانی در کنار #نوروز و #مهرگان جشن سده است که در روز دهم بهمن ماه برگزار می شد. این جشن تا قرنها پس از اسلام نیز، در ایران رواج داشت و امروزه در برخی از نقاط ایران و تاجیکستان، افغانستان و ...

۱۰ بهمن 1396
149
#جشن_مهرگان و سروده‌های بخشی از چکامه‌سرایان بزرگ ایرانی درباره #مهرگان -------------------------------- ملکا جشن مهرگان آمد جشن شاهان و خسروان آمد جز به جای ملهم و خرگاه بـــدل بــاغ و بـوسـتـان آمد مورد برجای سوسن آمد ...

#جشن_مهرگان و سروده‌های بخشی از چکامه‌سرایان بزرگ ایرانی درباره #مهرگان -------------------------------- ملکا جشن مهرگان آمد جشن شاهان و خسروان آمد جز به جای ملهم و خرگاه بـــدل بــاغ و بـوسـتـان آمد مورد برجای سوسن آمد باز مـی بر جای ارغوان آمد تو جوانمرد و دولت تو جوان مـی بر بخت ...

۹ مهر 1396
1K
#میترَکانَ به یادبود روزی که #داریوش_بزرگ در این زمان بر گئومته مغ که ادعای تاج و تخت داشته پیروز می‌شود. این رویداد در ماهی بوده که با ماه مهر یکی بوده‌است. این رویداد در سال ...

#میترَکانَ به یادبود روزی که #داریوش_بزرگ در این زمان بر گئومته مغ که ادعای تاج و تخت داشته پیروز می‌شود. این رویداد در ماهی بوده که با ماه مهر یکی بوده‌است. این رویداد در سال ۵۲۲ پیش از میلاد رخ داده و در همان زمانی بوده که جشن مهرگان برگزار ...

۴ مهر 1396
4K
جـشن مـهـرگان به بازگفت شاهـنامـه: مهرگان، به شکوهمندی نوروز و سده. به بازگفت #شاهنامه بیدادگری #آژیدهاک(=ضحاک) هزار سال به‌درازا می انجامد. سرانجام #کاوه‌_آهنگر بر او می‌شورد و سپاه خود را به دِژی می‌برد که فریدون ...

جـشن مـهـرگان به بازگفت شاهـنامـه: مهرگان، به شکوهمندی نوروز و سده. به بازگفت #شاهنامه بیدادگری #آژیدهاک(=ضحاک) هزار سال به‌درازا می انجامد. سرانجام #کاوه‌_آهنگر بر او می‌شورد و سپاه خود را به دِژی می‌برد که فریدون در آن پنهان شده بود: همی رفت پیش اندرون مرد گرد سپاهی برو انجمن شد ...

۴ مهر 1396
209
بنابر بیانیه‌ی انجمن زرتشتیان تهران جشن مهرگان دهم مهرماه ۱۳۹۶ در مارکار تهران‌پارس برگزار می‌شود. جشن مهرگان تهران از زمان ۱۸ با برنامه‌های شاهنامه‌خوانی، دکلمه، سخنرانی و نمایش همراه خواهد بود. #جشن_مهرگان #مهرگان #دهم_مهر #مهر ...

بنابر بیانیه‌ی انجمن زرتشتیان تهران جشن مهرگان دهم مهرماه ۱۳۹۶ در مارکار تهران‌پارس برگزار می‌شود. جشن مهرگان تهران از زمان ۱۸ با برنامه‌های شاهنامه‌خوانی، دکلمه، سخنرانی و نمایش همراه خواهد بود. #جشن_مهرگان #مهرگان #دهم_مهر #مهر #زرتشت #زرتشتیان #کاوه #ضحاک #فریدون

۳ مهر 1396
128
سرایت مهرگان باشد، درفشت کاویان باشد. #مهرگان #درفش_کاویان

سرایت مهرگان باشد، درفشت کاویان باشد. #مهرگان #درفش_کاویان

۲ شهریور 1396
45
روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان مهر بفزای ای نگار مهر جوی مهربان مهربانی کن به جشن مهرگان و روز مهر مهربانی به٬به روز مهر و جشن مهرگان #مسعود_سعد #مهرگان #یزد

روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان مهر بفزای ای نگار مهر جوی مهربان مهربانی کن به جشن مهرگان و روز مهر مهربانی به٬به روز مهر و جشن مهرگان #مسعود_سعد #مهرگان #یزد

۱۲ مهر 1395
3K
#مهرگان یا جشن مهر یکی از بزرگترین جشن‌های ایران باستان بوده است که در روزهای آغازین فصل پاییز برگزارمیشده. «مهرگان» پس از نوروز بزرگترین جشن ایرانیان باستان بوده‌است. پاییز تون پر مهـر...· شبتون بخیر👋 https://telegram.me/wisgooniha

#مهرگان یا جشن مهر یکی از بزرگترین جشن‌های ایران باستان بوده است که در روزهای آغازین فصل پاییز برگزارمیشده. «مهرگان» پس از نوروز بزرگترین جشن ایرانیان باستان بوده‌است. پاییز تون پر مهـر...· شبتون بخیر👋 https://telegram.me/wisgooniha

۴ مهر 1395
44