مهران_عمرانی (۴ تصویر)

.#گروه_سیاسی_فتن #مهران_عمرانی خیلی جالب است. می آیند کشور ر...

.#گروه_سیاسی_فتن #مهران_عمرانی خیلی جالب است. می آیند کشور ر...

.مرد باش؛ عذرخواهی کن!..مرد بودن واژه ای مقدس است. به هرکس ک...
۴

.مرد باش؛ عذرخواهی کن!..مرد بودن واژه ای مقدس است. به هرکس ک...

بصیرت افزایی:right-pointing_magnifying_glass::‍ :white_small...
۱

بصیرت افزایی:right-pointing_magnifying_glass::‍ :white_small...

.:large_red_circle:وقتی صاحبانِ #بتمرگ بر آشفته می شوند!#گرو...
۱۰

.:large_red_circle:وقتی صاحبانِ #بتمرگ بر آشفته می شوند!#گرو...