مهران_رمضانیان (۲۳۹ تصویر)

در زندگی‌ام بارها چیزی گم بوده استوقتی نگاهم افتاده است به پ...
۱۰

در زندگی‌ام بارها چیزی گم بوده استوقتی نگاهم افتاده است به پ...

#zibaaچشم‌هایتنور می‌تاباندو صبح عشق را به پنجره می‌کوبد!طلو...

#zibaaچشم‌هایتنور می‌تاباندو صبح عشق را به پنجره می‌کوبد!طلو...

تو به هر زبان، زیبایی!حتی آن زبان که نمی‌دانم!به وقت شنیدنت،...
۱

تو به هر زبان، زیبایی!حتی آن زبان که نمی‌دانم!به وقت شنیدنت،...

تو به هر زبان، زیبایی!حتی آن زبان که نمی‌دانم!به وقت شنیدنت،...

تو به هر زبان، زیبایی!حتی آن زبان که نمی‌دانم!به وقت شنیدنت،...

با خیالت "برگ" میریزم!در هوای نبودنت"پیر" شدنم قطعی‌ست...#مه...
۲

با خیالت "برگ" میریزم!در هوای نبودنت"پیر" شدنم قطعی‌ست...#مه...

خیالت کافی‌ستتا وسط این گرماو در صحرایی که انتها ندارد،بی‌نی...
۱

خیالت کافی‌ستتا وسط این گرماو در صحرایی که انتها ندارد،بی‌نی...

از اینجا به بعدراه طولانی‌ست...این زندگی کفاف رسیدن را نمی‌د...
۲

از اینجا به بعدراه طولانی‌ست...این زندگی کفاف رسیدن را نمی‌د...

باران که می‌بارد،زمین پر می‌شود از عطر حضور تو،و خیالت بار د...
۳

باران که می‌بارد،زمین پر می‌شود از عطر حضور تو،و خیالت بار د...

تو را ندارم.در خانه. در خیابان.و حتی زیر باران...!اما هر هفت...

تو را ندارم.در خانه. در خیابان.و حتی زیر باران...!اما هر هفت...

چند روزیستتَمام خیابان‌ های شَهر رادر لباس یک "فالگیر" پَرسه...

چند روزیستتَمام خیابان‌ های شَهر رادر لباس یک "فالگیر" پَرسه...

همیشه کسل کننده ترینقسمت ریاضیات ، احتمالات بود ...این روزها...

همیشه کسل کننده ترینقسمت ریاضیات ، احتمالات بود ...این روزها...

کاش بارانی شود،این هوااین خیابان!و توی لج‌بازچاره‌ای جز تسلی...

کاش بارانی شود،این هوااین خیابان!و توی لج‌بازچاره‌ای جز تسلی...

کاش بارانی شود،این هوااین خیابان!و توی لج‌بازچاره‌ای جز تسلی...

کاش بارانی شود،این هوااین خیابان!و توی لج‌بازچاره‌ای جز تسلی...

قسمت پنهان تاریخ،شاید هیتلری باشدکه در سرمای روسیه کسی را جا...
۴۰۴

قسمت پنهان تاریخ،شاید هیتلری باشدکه در سرمای روسیه کسی را جا...

قسمت پنهان تاریخ،شاید هیتلری باشدکه در سرمای روسیه کسی را جا...
۱۶

قسمت پنهان تاریخ،شاید هیتلری باشدکه در سرمای روسیه کسی را جا...

من با تمام مُهره‌هایممات شدمپیشِ رُخ‌َت!وقتی حــواسـمپَـرتِ ...

من با تمام مُهره‌هایممات شدمپیشِ رُخ‌َت!وقتی حــواسـمپَـرتِ ...

باران که می‌بارد،زمین پر می‌شود از عطر حضور تو،و خیالت بار د...

باران که می‌بارد،زمین پر می‌شود از عطر حضور تو،و خیالت بار د...