مهدے_جان (۴۵ تصویر)

#مهدے_جان ❤️ شوقِ دیدارِ تو سر رفت زِ پیمانه ماکِی قدم می‌نه...
۲

#مهدے_جان ❤️ شوقِ دیدارِ تو سر رفت زِ پیمانه ماکِی قدم می‌نه...

💔 #مهدے_جاندلتنگم و جز روی خوشٺ در نظرم نیسٺدر گیتی وافلاڪ ب...
۱

💔 #مهدے_جاندلتنگم و جز روی خوشٺ در نظرم نیسٺدر گیتی وافلاڪ ب...

#مهدے_جاندلنگرانی امبابٺ تأخیر تو نیسٺ!میدانم می آیی...یوسف ...

#مهدے_جاندلنگرانی امبابٺ تأخیر تو نیسٺ!میدانم می آیی...یوسف ...

#مهدے_جان ❤️😔باران گرفته بازهوایم هواے توستدرجاےجاے شهر پراز...

#مهدے_جان ❤️😔باران گرفته بازهوایم هواے توستدرجاےجاے شهر پراز...

#مهدے_جانتوقرص ماهی ومن کودڪی ڪه می‏خواهم به قدرڪاسه ای ازحو...

#مهدے_جانتوقرص ماهی ومن کودڪی ڪه می‏خواهم به قدرڪاسه ای ازحو...

#مهدے_جان ✨آلوده‌ایم، #حضرٺ_باران #ظهور ڪنآقا تو را #قسم بہ ...
۲

#مهدے_جان ✨آلوده‌ایم، #حضرٺ_باران #ظهور ڪنآقا تو را #قسم بہ ...

💠 #مهدے_جان 💚 #سیزده یک عدد است لیک به ماها نرسید💔 چه کنم؟آن...

💠 #مهدے_جان 💚 #سیزده یک عدد است لیک به ماها نرسید💔 چه کنم؟آن...

#مهدے_جانآقا بیا ڪه فاجعہ از حد گذشته است! انسان ز مرزِ هر چ...
۳

#مهدے_جانآقا بیا ڪه فاجعہ از حد گذشته است! انسان ز مرزِ هر چ...

#مهدے_جان:heavy_black_heart:️ آقا بیا ڪه فاجعہ از حد گذشته ا...

#مهدے_جان:heavy_black_heart:️ آقا بیا ڪه فاجعہ از حد گذشته ا...

#مهدے_جان:heavy_black_heart:️ :hibiscus:اگر    دورم     ز دی...

#مهدے_جان:heavy_black_heart:️ :hibiscus:اگر    دورم     ز دی...

#مهدے_جان:heavy_black_heart:️:pensive_face:فقط بگو ڪدوم هفتہ...

#مهدے_جان:heavy_black_heart:️:pensive_face:فقط بگو ڪدوم هفتہ...

#مهدے_جانباید غزل نوشٺ زغوغاے سرگذشتاز عمر عاشقے ڪه همہ بےخب...

#مهدے_جانباید غزل نوشٺ زغوغاے سرگذشتاز عمر عاشقے ڪه همہ بےخب...

#مهدے_جانبا دل و جان و زبان و دست"بیعت می کنم"با هر آن چه در...

#مهدے_جانبا دل و جان و زبان و دست"بیعت می کنم"با هر آن چه در...

:dizzy_symbol::white_sun_with_small_cloud: #مهدے_جان ما را ن...
۱

:dizzy_symbol::white_sun_with_small_cloud: #مهدے_جان ما را ن...

#مهدے_جان :heavy_black_heart:️ :bouquet:آقا! بہ جان مادر پهل...
۴

#مهدے_جان :heavy_black_heart:️ :bouquet:آقا! بہ جان مادر پهل...

:sparkles:﷽:sparkles:#مهدے_جانآلوده ایم، حضرٺ باران ظهور ڪنآ...

:sparkles:﷽:sparkles:#مهدے_جانآلوده ایم، حضرٺ باران ظهور ڪنآ...

#قائمانہ#مهدے_جانیعقوبـ تریݩـ↶چشـمـ        جھـآݩـ قسمٺـ مـٰا...

#قائمانہ#مهدے_جانیعقوبـ تریݩـ↶چشـمـ جھـآݩـ قسمٺـ مـٰا...

#مهدے_جان چون نے بہ نواے توڪہ باشم خوبم مشمول دعاے توڪہ باشم...
۲

#مهدے_جان چون نے بہ نواے توڪہ باشم خوبم مشمول دعاے توڪہ باشم...

digikala